Szkoła policealna

,

Plan nauczania

Plan nauczania dla zawodu Florysta
powstał na podstawie programu nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2016 r./

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, roczny okres nauczania
Zawód: Florysta, symbol cyfrowy: 343203
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr I Semestr II Suma godzin
1 Podstawy przedsiębiorczości* 20 20
Łączna liczba godzin 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1  Materiałoznawstwo roślinne 14 17 31
2  Materiałoznawstwo nieroślinne 10 10
3  Kulturowe podstawy florystyki 10 10
4  Środki wyrazu twórczego 24 24
5  Kompozycje florystyczne 30 38 68
6  Przedsiębiorstwo florystyczne 13 13
7  Język angielski we florystyce 14 14
Łączna liczba godzin 88 82 170
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Wykonywanie kompozycji florystycznych 87 83 170
Łączna liczba godzin 87 83 170
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 165 340
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 185 360

*Zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

Wymiar praktyk zawodowych tygodni godzin
semestr I 2 80
semestr II 2 80
Razem 4 160

Egzamin potwierdzający kwalifikację K.1 (R.26.) odbywa się pod koniec II semestru.

Uprzejmie informujemy, iż słuchaczy rozpoczynających naukę we wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, związany z reformą edukacji.

Napisz do nas