Szkoła policealna

Plan nauczania

Plan nauczania dla zawodu technik BHP
powstał na podstawie programów nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2015 r./

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 1,5 – letni okres nauczania
Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy symbol: 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia -1,5 roczny

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy prawa pracy

30

10

40

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

50

15

65

3

 Ergonomia w procesie pracy

20

25

45

4

 Zagrożenia w środowisku pracy

40

35

75

5

 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

15

15

30

Łączna liczba godzin

100

105

50

255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Ocena ryzyka zawodowego

 20

20

40

80

2

 Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy

 30

30

60

3

 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

55

20

40

115

Łączna liczba godzin

75

70

110

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

160

510

podstawy przedsiębiorczości

20

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr II

2

80

semestr III

2

80

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (Z.13.) odbywa się pod koniec trzeciego semestru. 

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej o raz podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Program nauczania obejmuje następujące działy programowe:

1. Podstawy prawa pracy
1.1. Prawna ochrona pracy
1.2. Prawo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Techniczne bezpieczeństwo pracy
2.1. Podstawy techniki
2.2. Obiekty techniczne
2.3. Prace szczególnie niebezpieczne

3. Ergonomia w procesie pracy
3.1. Ergonomia jej istota, rozwój i znaczenie
3.2. Psychofizyczne aspekty procesu pracy
3.3. Określanie wymagań dla stanowisk pracy 

4. Zagrożenia w środowisku pracy
4.1. Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
4.2. Analiza zagrożeń w procesach pracy
4.3. Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
5.1. Porozumiewanie się oraz prowadzenie szkoleń w języku obcym
5.2. Struktury leksykalno – gramatyczne w typowych sytuacjach zawodowych 

6. Ocena ryzyka zawodowego
6.1. Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
6.2. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi występującymi w procesach pracy 

7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy odraz chorób zawodowych
7.1. Regulacje prawne dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
7.2. Postępowanie powypadkowe
7.3. Postępowanie w sprawach chorób zawodowych 

8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
8.1. Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
8.2. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
8.3. Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Praktyki zawodowe

Uprzejmie informujemy, iż słuchaczy rozpoczynających naukę we wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, związany z reformą edukacji.

Napisz do nas