Szkoła policealna

Plan nauczania


Plan nauczania dla zawodu Technik informatyk
powstał na podstawie programu nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2016 r./

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 – letni okres nauczania
Zawód: Technik informatyk; symbol 351203
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr
I

Semestr
II

Semestr
III

Semestr
IV

Godz.do
dyspozycji
dyrektora

Suma
godzin
w okresie
nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

20

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Systemy operacyjne

65

15

 

80

2

Urządzenia techniki komputerowej

40

15

 

55

3

Sieci komputerowe

30

25

 

55

4

Witryny i aplikacje internetowe

20

20

30

 

70

5

Systemy baz danych

20

20

 

40

6

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

20

 

20

7

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

10

10

 

20

Łączna liczba godzin

115

110

65

50

 

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

60)

20

8

80

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

20

25

6

45

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

25

30

6

55

4

Administracja bazami danych

15

60

75

5

Programowanie aplikacji internetowych

20

65

6

85

Łączna liczba godzin

60

65

90

125

26

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

165

165

 

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

 

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr III

4

160

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.12.) odbywa się pod koniec II semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.13.) odbywa się pod koniec III semestru.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (E.14.) odbywa się na  koniec IV semestru.
Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Program nauczania obejmuje następujące działy programowe:

1. Systemy operacyjne
1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych
1.2. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych

2. Urządzenia techniki komputerowej
2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym
2.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

3. Sieci komputerowe
3.1. Podstawy lokalnych sieci komputerowych
3.2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

4. Witryny i aplikacje internetowe
4.1. Projektowanie witryn internetowych
4.2. Tworzenie witryn internetowych
4.3 Tworzenie aplikacji internetowych

5. Systemy baz danych
5.1. Wprowadzenie do baz danych
5.2. Tworzenie relacyjnej bazy danych

6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
6.1. Podstawy formalno- prawne działalności gospodarczej
6.2. Planowanie i zakładanie działalności gospodarczej
6.3. Prowadzenie działalności gospodarczej

7. Język angielski w branży informatycznej
7.1. Porozumiewanie się z kontrahentem i współpracownikami w języku angielskim
7.2. Informacja o sprzęcie i urządzeniach

8. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
8.1. Montaż oraz modernizacja komputerów osobistych
8.2. Instalacja i konserwacja urządzeń peryferyjnych
8.3. Diagnostyka i naprawa systemów komputerowych

9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
9.1. Instalacja i konfiguracja serwera, usługi sieciowe
9.2. Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo

10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
10.1. Projektowanie i montaż okablowania strukturalnego
10.2. Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
10.3. Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
10.4. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych

11. Administracja bazami danych
11.1. Modyfikacja i optymalizacja bazy danych
11.2. Zabezpieczenie bazy danych

12. Programowanie aplikacji internetowych
12.1. Aplikacje wykonywane po stronie klienta
12.2. Aplikacje wykonywane po stronie serwera

13. Praktyki zawodowe
13.1. Organizacja praktyk zawodowych
13.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy
13.3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej
13.4 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa

Uprzejmie informujemy, iż słuchaczy rozpoczynających naukę we wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, związany z reformą edukacji.

Wprowadza się następujące zmiany kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Napisz do nas