Szkoła policealna

Plan nauczania

Plan nauczania dla zawodu technik ochrony osób i mienia
powstał na podstawie programów nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2015 r./

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 – letni okres nauczania
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje: K1 – Ochrona osób i mienia (Z.3.)

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr
I

Semestr
II

Semestr
III

Semestr
IV

Godz.do
dyspozycji
dyrektora

Suma
godzin
w okresie
nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

10

10

 

20

Łączna liczba godzin

0

0

10

10

 

20

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

60

40

65

75

 

240

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

20

20

 

40

3

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

20

 

20

4

Język obcy w ochronie osób i mienia

20

20

 

40

Łączna liczba godzin

100

80

65

95

 

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

25

15

20

30

12

90

2

Zabezpieczenie imprez masowych

30

10

 

40

3

Ochrona osób

30

20

8

50

4

Konwojowanie

25

25

6

50

5

Wyszkolenie strzeleckie

20

15

 

35

6

Techniki interwencyjne i samoobrona

20

20

20

15

 

75

Łączna liczba godzin

75

95

100

70

26

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

165

165

 

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

 

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr II

2

80

semestr III

2

80

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację (Z.3.) odbywa się po zakończeniu nauki

 

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Program nauczania obejmuje następujące  działy programowe:

1. Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
1.1. Przepisy ogólne
1.2. Obiekty i mienie podlegające ochronie
1.3. Wymagania kwalifikacyjne
1.4. Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia

2. BHP  z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
2.1. Prawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
2.2. Organizacja i realizacja zadań związanych z BPH  i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w  ochronie osób i mienia

3. Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
3.1. Podstawy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
3.2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

4. Język obcy w ochronie osób i mienia
4.1. Porozumiewanie się w języku obcym zawodowym podczas wykonywania ochrony osób i mienia
4.2.Informacja o działaniach zawodowych

5. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
5.1. Planowanie i organizacja ochrony mienia oraz technicznych środków zabezpieczeń
5.2. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony mienia i technicznych środków zabezpieczeń

6. Zabezpieczenie imprez masowych
6.1. Przygotowanie i organizacja działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych
6.2. Realizacja zabezpieczenia imprez masowych

7. Ochrona osób
7.1. Główne zagrożenia chronionych osób
7.2. Organizowanie i prowadzenie ochrony osób

8. Konwojowanie
8.1. Planowanie konwoju
8.2. Realizacja konwoju

9. Wyszkolenie strzeleckie
9.1. Planowanie i organizacja wyszkolenia strzeleckiego
9.2. Realizacja wyszkolenia strzeleckiego

10. Techniki interwencyjne i samoobrona
10.1. Samoobrona
10.2. Techniki interwencyjne

11. Praktyki zawodowe
11.1. Organizacja ochrony osób i mienia
11.2. Realizacja ochrony osób i mienia

Uprzejmie informujemy, iż słuchaczy rozpoczynających naukę we wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, związany z reformą edukacji.

Napisz do nas